Hotel & SPA Rusałka

Hotel

Hotel SPA “Rusałka” jest położony nad piaszczystym brzegiem niezwykle czystego Jeziora Białego, na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim. Restauracja hotelowa znana jest ze znakomitej staropolskiej kuchni, dużego wyboru trunków oraz profesjonalnej obsługi i miłej atmosfery. Prowadzimy również dietę owocowo-warzywną (żywienie w zgodzie z naturą). Hotel oddaje do dyspozycji Gości wyjątkowe zaplecze SPA&Wellnes; z zespołem saun, biczami szkockimi, bogatą ofertą zabiegów leczniczych i upiększających, muzykoterapią i koloroterapią.

Hotel SPA Rusałka dysponuje 55 pokojami dla gości. Posiadamy pokoje jednoosobowoe, dwuosobowe, pokoje LUX trzyosobowe oraz apartamenty i pokoje typu studio.

W obiekcie hotelowym znajduje się winda. Hotel dysponuje pokojami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

„Droga do zdrowia z Rusałką” to program zdrowotny oparty na założeniach diety owocowo-warzywnej zgodnie z naturą.

Hotel zajmuje się również opieką nad osobami starszymi. Prowadzimy turnusy dwutygodniowe oraz czterotygodniowe. Hotel zapewnia dla kuracjuszy pełne wyżywienie i dostęp do sali fitness. Goście mogą skorzystać na terenie obiektu z masaży oraz strefy SPA (jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa i prysznic wrażeń).

Hotel zaprasza do skorzystania z bogatej oferty imprez okolicznościowych oraz konferencji.

Atrakcje Turystyczne

Jezioro Białe Włodawskie jest jednym z największych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Woda jest tutaj bardzo czysta a dostęp do jeziora możliwy jest ze wszystkich stron. Znakomite usytuowanie i niepowtarzalny mikroklimat sprawiają, że czujemy się naprawdę wspaniale. W okolicy znajdują się jeszcze jeziora m.in. Czarne, Rogóżne, Lipiniec…

W okresie wakacyjnym funkcjonuje kino letnie oraz wesołe miasteczko, poza tym zatrzymując się w naszym hotelu, możesz urządzać sobie wycieczki i zwiedzi

 • Włodawę – miasto trzech kultur i religii, z barokowym zespołem kościelno-klasztornym z XVIII w., cerkwią prawosławną z XIX w. oraz dawnym zespołem synagogalnym z XVIII w. – obecnie siedzibą Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawkiego, oraz Czworobokiem – miejscem pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem
 • Adampol – pałacyk myśliwski Zamoyskich
 • Sobiborski Park Krajobrazowy z śródleśnymi jeziorami i rezerwatami przyrody: Jez. Orchowe, Żółwiowe Błota, Małoziemce, Trzy Jeziora
 • malowniczy Bug – stanowiący granicę państwową Polski z Białorusią i Ukrainą
 • Poleski Park Narodowy z fragmentem lasotundry i Muzeum Przyrodniczym w Załuczu Starym
 • Chełm – miasto wielu zabytków i unikalnych podziemi kredowych
 • zespół cerkiewno-klasztorny w Jabłecznej
 • Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie
 • teren byłego obozu zagłady i Izbę Pamięci w Sobiborze

Organizujemy:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości staramy się wypełnić im wolny czas poprzez organizowanie następujących form aktywnego wypoczynku:

 • rejsy jachtem
 • grzybobranie
 • wycieczki piesze
 • przejażdżki rowerowe
 • kuligi
 • przejażdżki konne
 • dancing lub dyskotekę
 • ognisko z pieczeniem prosiaka
 • polowania dewizowe
 • zloty

REGULAMIN HOTELU RUSAŁKA***

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Rusałka. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej a także na stronie internetowej Hotelu.

1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Zadatek wpłacony na poczet pobytu nie ulega zwrotowi. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu Gościa. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Hotel nie dokona zwrotu pobranej kwoty.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Prośbę o przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.

5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.

6. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.

7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.

8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

9. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

10. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości. Jeżeli Goście stosują się do ciszy nocnej Hotel może poprosić gości o wykwaterowanie się.

11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie dotyczy: ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług i nie złożonych do depozytu. Gość może złożyć wartościowe rzeczy do depozytu hotelu. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

15. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi hotelowi reakcję.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

17. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

18. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

19. Zabrania się wnoszenia do pokoju hotelowego: rowerów, sprzętu jeździeckiego, wodnego tj. materacy, desek surfingowych a także innych podobnych przedmiotów.

20. Dzieci poniżej 13. Roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Informacja o danych osobowych dla Gości hotelowych „Hotelu Rusałka”

Informujemy, że administratorem danych osobowych gości jest „Hotel Rusałka” z siedzibą w Okuninka VIII/10, 22-200 Włodawa, REGON: 950293564

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa zawartych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez hotel jest:

1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,

2. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych

3. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie.

Dane osobowe pozyskane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą usuwane po 5 dniach od daty ich rejestracji.

Hotel zachowuje prawo udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom podmiotów:-firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne-firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej-firmą świadczącym obsługę prawną.

W przypadku gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają odpowiednie środki ochrony danych. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania, usunięcia w każdej chwili oraz prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

• przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

• po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inwestycje

Dotacja inwestycyjna na rozbudowę Hotelu SPA „Rusałka”

Informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 otrzymaliśmy dotację inwestycyjną na realizację projektu: Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Rusałka” o część pensjonatową.

Dotacja przyznana została w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki i w 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z Budżetu Państwa.

W ramach projektu, którego realizacja zakończy się we wrześniu 2010 roku, powstanie nowa 3-kondygnacyjna część hotelowa wraz z częścią rekreacyjną SPA&Wellness oraz zagospodarowany zostanie teren wokół Hotelu.

Po zrealizowaniu inwestycji Hotel SPA „Rusałka” dysponował będzie 98 miejscami noclegowymi w standardzie trzygwiazdkowym, a oferta nasza poszerzy się o zabiegi SPA wykonywane w nowoczesnym ośrodku SPA&Wellness oraz pakiety regeneracyjne (zakwaterowanie w pensjonacie trzygwiazdkowym, wyżywienie, wybrane zabiegi SPA, zajęcia rekreacyjno-ruchowe).

Inwestycje UEEee